Oudercommissie

BSO Bolderburen verwacht, dat ouders betrokkenheid tonen door bijvoorbeeld zitting te nemen in de oudercommissie. Dat is een spreekbuis die verder gaat dan het individuele belang van een kind. Ouders denken als klant mee en bewaken de kwaliteit van de opvang. Zij houden de dagelijkse leiding scherp in hun werk. Zij vertegenwoordigen ouders en kinderen van BSO Bolderburen en behartigen hun belangen. Zij volgen de ontwikkelingen en veranderingen binnen de BSO -organisatie en dienen gevraagd en ongevraagd directie en bestuur van advies. 

De oudercommissie bestaat op dit moment uit twee leden. Voorzitter is Yurin de Weijer en lid is Sabine Kappen. Er is ruimte voor maximaal zeven leden in deze commissie, zoveel mogelijk verdeeld over de vier locaties van BSO Bolderburen. Op dit moment zijn nieuwe leden van harte welkom! Uitsluitend ouders van BSO-kinderen kunnen lid zijn. Voor meer informatie neemt u contact op met Nathalie Boonstra, tel: 06 47134142.

De Wet Kinderopvang stelt, dat de organisatie de oudercommissie “in de gelegenheid moet stellen advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit betreffende de organisatie”. Daarom neemt deze commissie kennis van de agenda’s en notulen van de bestuursvergaderingen, de financiële overzichten en jaarplannen. 

Een niet volledige opsomming van onderwerpen, waarmee de oudercommissie zich de laatste jaren heeft beziggehouden: klachtenprocedure, pedagogisch beleidsplan, onderzoek klanttevredenheid, verhoging uurtarief, informatievoorziening naar ouders, opleidingseisen personeel, GGD-inspectie, inzet stagiaires. De oudercommissie is aangesloten bij de landelijke belangenvereniging “BOink”, die zo’n commissie ondersteunt en van informatie voorziet (www.boink.info)