Vacatures

Penningmeester

Het bestuur van BSO Bolderburen is per direct op zoek naar een enthousiaste penningmeester.

Formele taken van het bestuur
Het bestuur van BSO Bolderburen is beleidsbepalend en voorwaardenscheppend en draagt de eindverantwoordelijkheid van de stichting. Zij houdt daarbij toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door de directie en staat de directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van het bestuur zich op het belang van de stichting. Goed bestuur en toezicht staan aan de basis van een gezonde organisatie, die zich integer, transparant en met oog voor de omgeving ontwikkelt. BSO Bolderburen heeft gekozen voor het zogenaamde “toezichthoudende bestuursmodel”. Dat haar uitwerking kent in de Governance Code .

Beleidsbepalende taak

 • Het bestuur kan schriftelijke kaders vaststellen voor het personeelsbeleid, financieel beleid, de huisvesting en inhoudelijk beleid. Voorbehouden aan het bestuur is besluitvorming inzake strekkende tot vaststelling van het personeelsbeleid, het pedagogisch beleid, de begroting en de jaarrekening, het beleidsplan en het jaarverslag.
 • Het bestuur houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de gang van zaken binnen de stichting en de onder de stichting ressorterende kinderopvanglocaties, een en ander met het oog op de belangen van de stichting en de onder de stichting ressorterende kinderopvanglocaties. Leidraad voor toetsing vormen de strategische doelstellingen van de stichting, naleving van dit reglement alsmede eventuele op basis daarvan gestelde kaders voor de directeur.

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit 4-6 personen. Uit haar midden benoemd het bestuur zelf een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur streeft naar een samenstelling van leden met inzicht in, kennis van en/of ervaring de volgende gebieden:

 • Juridisch
 • Financiën
 • Personeel en Organisatie
 • Pedagogiek en kwaliteit (en evt. onderwijs)
 • Fiscaal
 • Algemeen (ondernemen, netwerk, lokale politiek)

Algemeen profiel
Voor alle bestuursleden geldt het volgende algemene profiel:

 • Onderschrijft de missie, visie en doelstellingen van de organisatie zoals geformuleerd in het strategisch document;
 • Heeft bij voorkeur kennis van en/of affiniteit met kinderopvang;
 • Weet het evenwicht te bewaren tussen bestuurlijke betrokkenheid en afstand;
 • Heeft het vermogen om de directie met raad en daad en als klankbord bij te staan;
 • Is onafhankelijk(zonder zakelijk/persoonlijk belang) en beschikt over integriteit en verantwoordelijkheid;
 • Beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag.

Reageren
Indien u interesse heeft in bovenstaande bestuursfunctie zien wij uw reactie, vergezeld van uw cv en motivatie graag per mail tegemoet. Uw reactie stuurt u naar het bestuur van BSO Bolderburen: t.a.v. Nathalie Boonstra, directeur/bestuurder BSO Bolderburen

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annechien Siebelt te bereiken op telefoonnummer: 06-24224504

Oudercommissielid

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meld u dan aan voor de vrijwillige functie van Oudercommissielid.

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van de Dag van de Leidster, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie:

 • overlegt met de directeur
 • adviseert gevraagd en ongevraagd de directeur
 • bevordert goede en heldere informatie aan ouders
 • onderhoudt contacten met andere ouders
 • bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindcentrum, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren
 • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

Wij zoeken ouders die:

 • mee willen praten en beslissen
 • de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
 • willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
 • hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor ons kindercentrum
 • minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Nathalie Boonstra, directeur bestuurder Bolderburen